Apie mūsų kraštą Archive

Via vera

Via vera Juozo Šalčiaus knygelėje „Veiveriai“ šios vietovės pavadinimas kildinamas iš pavardės Veiverys. O tokia pavardė atsirado iš pravardės Vėjavarys. Mat čia kažkada gyvenęs žmogus vertėsi tai šiuo, tai tuo, už ką buvo pramintas

Darsūniškio medė

Darsūniškio medė  G. Valavičiaus aprašytosios medės (miškų plotai) arba girios vadinosi tų miškų administravimo centrų pavadinimais ir anaiptol nereiškė, kad tos girios buvo tik miškas aplink kokį nors centrą. Visi medžių centrai buvo prie

ŽYMIAUSI ĮVYKIAI

ŽYMIAUSI ĮVYKIAI VEIVERIUOSE IR GRETIMOSE APYLINKĖSE. LTSR istorijoje minima, kad prie Mozūriškių 1863 m. įvykęs sukilėlių susirėmimas su caro kareiviais. B. Kviklys (Mūsų Lietuva, III t., 259 psl.) pateikia žinias smulkiau apie kai kuriuos

Paminklas geležinkeliui

Paminklas geležinkeliui I  Tas geležinkelis nei miręs, nei žuvęs, ir jam iš akmens ar marmuro paminklo statyti nereikia. Jis dirba, tarnauja, tik yra kiek apsnūdęs. Dabar už Virbalio vėl užsienis. Į vakarus nuo ten

Naujieji Sūduvos gyventojai ir gyvenvietės

Naujieji Sūduvos gyventojai ir gyvenvietės Į Sūduvos šiaurinę ir vakarinę dalis (panemunėm ir palei Prūsijos sieną) per Jurbarko miškus atkeliavo ateiviai iš Žemaitijos. Toliau į rytus panemune nuo Vilkijos, Veliuonos ir Zapyškio atėjo rytų

Gustaičių vieškelis

Gustaičių vieškelis Toje pačioje (kairiojoje) kelio pusėje netoli vieškelio Veiverių link buvo Kazio Klimavičiaus namai, o kitapus kelio beveik priešpriešiais, visai pakelėj, stovėjo nelabai didelė Miulerio,vadinto Šinkiu, sodybėlė. Šinkiai buvo evangelikai, save laikė vokiečiais

Ūkininkų streikas Veiveriuose

Ūkininkų streikas Veiveriuose 1935 metų rugpjūčio 27-tos dienos rytas. Antradienis. Turgaus diena Veiveriuose. Dar neįdienojus kai kam šis rytas bus paskutinis. O kol kas saulės spinduliuose žibėjo rasa, kvepėjo maloniais vasaros pabaigos ryto kvapais,

Kazlauskynė

Kazlauskynė Pavažiavę apie 15 kilometrų į pietvakarius nuo Garliavos Via Baltica greitkeliu, rasime Gustaičių kaimo benzino kolonėlę. Modernišką, su bufetu. Aplink plyti laukai. Į pietus nuo degalinės tuose laukuose dar dunkso vieniša sodyba. Tai

Degučių dėdukė

Degučių dėdukė Švento Lauryno atlaidai Skriaudžiuose. Karšta. Virš bažnyčios bokštų dangus mėlynas mėlynas. Jokio debesėlio, jokio vėjelio. Šventoriuje žmonės glaudžiasi po augalotais medžiais. Virš jų galvų pakibusios skarotos klevų šakos, lapai nuo karščio suglebę

Skausmo kalnelis

Važiuojant nuo Marijampolės link Kauno, netoli Veiverių gyvenvietės riboženklio, dešinėje puseje prie pat plento yra kalnelis su koplytstulpiu, kryžiais, mažais kryželiais ir kukliais kapeliais, Visi jie yra beveik simboliniai, nes anksčiau čia buvo aukštesnė