Apie mūsų kraštą Archive

Seniausios žinios apie Veiverius

 SENIAUSIOS ŽINIOS Po keturiolika metų užsitęsusio ir 1274 m. pralaimėto Didžiojo Prūsų sukilimo, kryžiuočiai prūsus išnaikino, o netrukus tas pats likimas ištiko ir jiems giminingus rytinius kaimynus sūduvius. Po narsaus prūsų vado Herkaus Manto

Veiveriečiai nepriklausomybės kovose

Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, daug veiveriečių išėjo į savanorius. Vieni grįžo, gavo žemės, įsikūrė ūkelius ir gyveno. Kiti negrįžo, dar kiti grįžo invalidai. Nepriklausomybės kovose žuvo: Pranas ir Vincas Baguckai, Aleksandras Beras, Kazys Čebelis, Antanas

Auksinės vestuvės

Auksinės vestuvės Vestuvės- didelė ir brangi šventė kiekvieno žmogaus gyvenime. O kai kartu pragyventa 50 metų, kai į auksinių vestuvių iškilmes susirenka vaikai, anūkai ir proanūkiai, ši šventė tampa pačia brangiausia. Vasario 11-aja Prienų civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai gražiai sutiko auksinę porą- Magdeleną ir Juozą Lenčiauskus is Veiverių kolūkio. Lygiai prieš 50 metų tą pačią dieną, abu jie sumainė aukso žiedus ir prisiekė būti ištikimais vienas kitam. Lyg sraunus upelis nuplaukė, nutekėjo didelis pulkas metų, bet priesaikos nenusinešė. Šventiškai puošnūs ir susijaudinę peržengė Tarybų rūmų slenkstį. Daug šiltų žodžių jiems pasakė skyriaus darbuotojai, rajono Tarybos deputatas S.Bankauskas, Veiverių

Gydytojas Antanas Urbanavičius

                                                                 SUVALKIJOS LYGUMŲ SŪNUS Šių metų pavasarį (2007 m.) gydytojas Antanas Urbanavičius būtų šventęs gimimo 80-metį. Bet jis mirė darbo vietoje prieš du dešimtmečius eidamas 61-uosius metus. A. Urbanavičius gimė Sirvydų kaime, netoli Marijampolės,

Kur sruveno Viemuonia

Kur sruveno Viemuonia Viemuonios upelio dabar nėra. Apie 1970 metus jis tapo tiesiu bevardžiu melioracijos grioviu. Liko tik vardas hidronimų žodynuose ir kituose žinynuose. O atėjo tas vardas iš amžių glūdumos, kai čia dar

Kryžiuočių pėdsakai

Kryžiuočių pėdsakai pro Skriaudžius ir Veiverius Seniausia parašytas žinias apie konkrečių vietovių miškus, pievas, pelkes, kelius, upes, raistus, ežerus randame kryžiuočių žvalgų pranešimuose savo vyresnybei. O rasti jie XIX a. viduryje Slaptajame kryžiuočių archyve

Kelias

Kelias Kiekvienas turime savo kelią – kelių kelią. Pirmiausia tai kelias, tolstantis nuo gimtųjų namų, bet sapnuose (ir ti- krovėje) vėl vedantis namo. Kiekvienam jis yra vieninte- lis, nes kito tokio nėra niekur, kaip

Sūduvos miškų revizija ir kolonizacijos pradžia

Sūduvos miškų revizija ir kolonizacijos pradžia  Vietovių išžvalgymą, miškų kirtimą ir kaimų „ant žalios šaknies“ steigimą pradėjo karalienė Bona Sforza, Žygimanto Senojo antroji žmona. Kai karalius našlavęs trejus metus vėl tuokėsi, jam buvo kone

Via vera

Via vera Juozo Šalčiaus knygelėje „Veiveriai“ šios vietovės pavadinimas kildinamas iš pavardės Veiverys. O tokia pavardė atsirado iš pravardės Vėjavarys. Mat čia kažkada gyvenęs žmogus vertėsi tai šiuo, tai tuo, už ką buvo pramintas

Darsūniškio medė

Darsūniškio medė  G. Valavičiaus aprašytosios medės (miškų plotai) arba girios vadinosi tų miškų administravimo centrų pavadinimais ir anaiptol nereiškė, kad tos girios buvo tik miškas aplink kokį nors centrą. Visi medžių centrai buvo prie