Apie mūsų kraštą Archive

Žmogus iš girių

Žmogus iš girių Vieną rudens pavakarę suskambo durų skambutis. Atidarau – Algis! Pažinau, nors buvome nesimatę beveik 50 metų. Aš jo ieškojau. Sužinojęs, jog gyvena Alytuje ir yra dirbęs Alytaus vyno gamykloje vairuotoju, netrukau

Veiverių mokytojų seminarija 1866-1918: Kudirka Juozas, knyga

PRATARMĖ XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje mokyklos[1] Lietu­voje buvo ne tiktai liaudies švietimo Įstaigos, bet ir caro val­džios politikos įrankis. Mokyklų istorijoje atsispindėjo ir liau­dies kova prieš patvaldystę, kova dėl nacionalinės

Sodybos

Mato Gustaičio sodyba Sodyba šioje vietoje buvo įkurta XIX a. antroje pusėje. Jos pirmasis šeimininkas Matas Gustaitis (1837-1922 m.) iš Gustaičių kaimo, vesdamas Juozaitytę, Jokūbo Juozaičio dukterį, gavusią pasogos 20 ha žemės ir 2

Skriaudžių Dargynė

Skriaudžių Dargynė Paplentėj, ant kalnelio prie prūskapių (taip čia vadinamos senos evangelikų kapinės), tiesiai prieš bažnyčią kitapus plento vis dar tebestovi sulindęs į žemę ilgas nuo laiko pajuodavęs medinis namas. Už jį gal kiek

Kunigaikščių meilės istorija ir angelas jungiantis Veiverius ir Viurcburgą.

  Ši istorija prasidėjo kai Garliavos įkūrėjo, Fredos dvaro savininko, Garliavos ir Veiverių katalikų bažnyčių, Garliavos sinagogos ir Garliavos liuteronų bažnyčios  fundatoriaus,  žemvaldžio  Jozefo Godlevskio (Garliausko) dukra Liudvika Godlevska 1845 m. ištekėjo už kunigaikščio

Kryžiuočių pėdsakai pro Skriaudžius ir Veiverius

Kryžiuočių pėdsakai pro Skriaudžius ir Veiverius   Seniausia parašytas žinias apie konkrečių vietovių miškus, pievas, pelkes, kelius, upes, raistus, ežerus randame kryžiuočių žvalgų pranešimuose savo vyresnybei. O rasti jie XIX a. viduryje Slaptajame kryžiuočių

Sūduvos miškų revizija ir kolonizacijos pradžia

Sūduvos miškų revizija ir  kolonizacijos pradžia   Vietovių išžvalgymą, miškų kirtimą ir kaimų „ant žalios šaknies“ steigimą pradėjo karalienė Bona Sforza, Žygimanto Senojo antroji žmona. Kai karalius našlavęs trejus metus vėl tuokėsi, jam buvo

Veiverių gaisrinė

Pirmieji rasti duomenys apie Veiverių ugniagesius siekia 1944 metus. Tai kaimo ugniagesiai savanoriai teturėją arklius su vandens bačka vežimu pritaisytomis ilgomis kopėčiomis.   Oficiali pirmoji gaisrinė buvo įkurta apie 1960 m. Mokytojų seminarijoje. Vėliau

Paminklas geležinkeliui II

Paminklas geležinkeliui II Geležinkelis, einantis pro Veiverius, Skriaudžius, yra Rusijos imperijos valstybinio geležinkelio Sankt Peterburgas – Varšuva atšaka į Rytprūsius. Tai pirmasis geležinkelis Lietuvoje ir antrasis valstybinis geležinkelis visoje buvusioje Rusijos imperijoje po pirmojo,

Šilėnų kaimas- Prienų raj.

Užėjus rusams Šilėnų kaimo žmonių dauguma vertėsi samagono varymu. Tai buvo pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Samagoną vežė į Kauną traukiniu. Visi Šilėnų gyventojai buvo draugiški, vieningi. Visi buvo suvaryti į kolchozą, iš kurio ir vogdavo dasidurdami pragyvenimui. Kolūkis vadinosi “Stalino keliu”,- veliau pavadino “Mauručių kolūkiu”. Pirmi kolūkio pirmininkai buvo Draugelienė, Ona Bagdonaitė, Migauskas, K. Purvinskas. Šilėnų kaimo “siela” buvo Vitas Pažėra. Tai buvo žmogus, kuris nuoširdžiai bendraudavo su kaimo žmonėmis, jiems bėdoje padėdavo. Pas Pažėrą mielai pabaliavodo ir kolūkio valdžia ir kaimo prasčiokai. Toki nuoširdūs yra (buvo) ir jo vaikai Antanas ir Jonas Pažėrai. Gaila kad jau jo sūnui Antanėliui amžiną atsilsį. Jonas Pažėra tikras tėvo įsikūnijimas. Visiems ištiesia pagalbos ranką, su visai randa bendrą kalbą. Toki žmonės kaip Pažėrai į pasaulį ateina kartą per kelis šimtus metų. Šilėnų kaimas jau smarkiai pasikeitęs pagražėjąs, daug pastayta naujų namų. Viešint šiame kaime jauti šilumą ir žmonių gerumą. Šilėnų kaimo gyventojai  (šeimos) apie 1980 m.   Andrius Marčiulionis   4 žm. Jonas Šliumba        4 žm. Jurgis Šliumba        3 žm. Jurgis Žemaitis       4 žm. Andrius Spūdys       6 žm. Petras Šliumba        2 žm. Leonas Šliumba       5 žm. Vincas Spūdys        7 žm. Juozas Baltrukonis     3 žm. Kazys Sūnelaitis       2 žm. Petras Pažėra         4 žm. Juozas Keršys         8 žm. Marija Keršienė       2 žm. Petras Pažėra         6 žm. Vytas Malinauskas     4 žm. Grėbliauskienė        6 žm. Dominykas Grėbliauskas 3 žm. Knašys               5 žm. Zigmas Pažėra         5 žm. Juozas Kalašinskas     5 žm.