Akordeono pradžiamokslis.

Instrumentas ir jo struktūra

 

Akordeonas priklauso prie dumplinią instru­mentų, kaip ir armonika bei bajanas. Nuo pa­starųjų jis skiriasi tuo, kad vietoje mygtukų dešinėje jo pusėje sukonstruota fortepijoninio tipo klaviatūra.

Dumplinių instrumentų kilmė išvedama iš kiniečių instrumento ,,čengos“ ir lūpinės armo­nikėlės. Labiausiai išplito dumpliniai instrumen­tai devynioliktame amžiuje (melofonas, koncer­tina. armonika). Pirmųjų chromatinę armoniką sukonstravo rusų muzikas N. I. Beloborodovas Tūloje 1870 m. Ilgainiui Rusijoje dvieilę chro­matinę armoniką pakeitė trieilė chromatinė armonika, pavadinta bajanu (legendarinio dai­niaus Bajano garbei), o Vakarų Europoje ji buvo

pavadinta akordeonu, kuris taip pat buvo nuolat tobulinamas.

Svarbiausios akordeono dalys (žr. nuotr.) yra dvi balsų dėžės (1, 2), sujungtos dumplė­mis (3). Balsai (metaliniai liežuvėliai) poromis pritvirtinti prie metalinių plokštelių ir sudėti eilėmis i medinius lovelius, įtvirtintus balsų dėžėse, dumplių pusėje. Iš kitos (išorinės) pu­sės įtaisyti balsų angeles nudengiantieji klapanai su savo mechanizmais bei klaviatūromis. Dešiniąją klaviatūrą (4) sudaro balti ir juodi fortepijoninio tipu klavišai, o kairiąją — myg­tukai (5). Prie kairiosios klaviatūros yra diržas kairiajai rankai užkišti ir dumplėms traukti (61 Kiti du ilgesni diržai (7) užsidėdami ant pečių.
Akordeno garsai išgaunami dumplėmis pučiant orą, kuris virpina metalinius liežuvė- balsus. Visi baisai yra_ sudvigubinti: vieni skamba dumples traukiant (plečiant), – stumiant (glaudžiant). Kai norima nuplės išplėsti arba suglausti be garso, kairės rankos nykščiu nuspaudžiamas specialus mygtukas , kuris yra kairiosios balsų dėžės (2) dangtelio (9) viršuje.

Akordeonų būna įvairaus dydžio. Mažiau- . akordeonai turi 8, 12, 24, 32, 40 ir 48 bo- – Vidutiniai — 60, 72 ir 80 bosų. Dideli k rdeonai turi po 96 ir net 120 bosų. Supranta.ma, kad praktiškai vertingiausias 120 bosų rdeonas, kuris turi didžiausią ir dešiniosios rankos klaviatūrą (nuo f iki f3)- tačiau jis kai kuriems muzikantams gali atrodyti per sunkus. Tokiu atveju galima naudotis 96  bosų akor­deonu, kuris turi riek pat eilių mygtukų (šešias) ir tik truputi mažesnę dešiniąją klaviatūrą (f-f3 arba g-g3 ). Pradedamiems mokytis groti tinkamiausias yra 80 bosų akordeonas (g-e3 arba f-f3″) Tokiu instrumentu vaikas jau gali  groti nuo 9 metų amžiaus. Melodiją bo­sais būtų galima pagroti ir  40- 60 bosų akor­deonais, tačiau jie yra žymiai ribotesni. Mažesni kaip 40 bosų akordeonai yra tinkami tik labai mažiems vaikams kuriems 80 bosu instru­mentas dar per sunkus, jie yra daugiau mėgėjiško pobūdžio. Specialiam mokymuisi jie ne­tinka dėl savo ribotumo.

 

Įvairus akordeonai skinasi ne tik savo abiejų klaviatūrų apimtimi, bet ir balsų eilių („chorų“) skaičiumi. Naujos baisų eilės yra Įjungiamos tam tikrų jungiklių „registrų“ pagalba (10).

Akordeonui yra būdingas vibruojantis skam­besys, kuriuo šis instrumentas skiriasi nuo lygaus (be vibracijos) armonikos ar bajano skambesio. Vibracija atsiranda dėl to, kad dvi pagrindinės (normalaus aukštumo) balsų eilės yra tarpusavyje suderintos kiek skirtingai (vienoje eilėje balsas a’1 virpa 435 virpesių per sekundę dažnumu, o kitoje eilėje– 436 1⁄2.

Todėl paprasčiausios konstrukcijos akordeo­nuose (be registrų) ir yra tiktai šios dvi deši­niosios klaviatūros balsu eilės, kurias galima taip atvaizduoti: x-x (spaudžiant vieną

klavišą, skamba du los pačios oktavos baisai). Vieno registro akordeonuose yra jau trys balsų eiles. Įjungus registrą, čia prisideda ir trečioji balsų eilė, kuri skamba oktava že­miau  x-x.      Tiek pat. balsų eilių turi ir

penkių registrų akordeonai, tik čia galima sudaryti visus penkis skirtingus šių eilių deri­nius. Keturių balsų eilių akordeonai būna dve­jopos konstrukcijos: 1) trys balsų eilės nor­malaus aukštumo ir viena, skambanti oktava žemiau xx ( ir 2) xx dvi balsų eilės nor­malaus aukštumo, viena eilė, skambanti oktava žemiau ir , skambanti oktava aukš­čiau xxx.  Pirmuoju atveju turėsime

septynių registrų akordeoną „Musette“ su žy­miai padidinta vibracija, susidarančia tarp trijų normalaus aukštumo, bet kiek siutingai sude­rintų eilių (pavyzdžiui, a1= 433 1⁄2., 435 ir 436 1⁄2 virp). Antruoju atveju turėsime pilną vienuo­likos registrų akordeoną su visais galimais keturių balsų eilių deriniais.

Reikia pastebėti, kad čia kalbama tik apie skirtingų registrų skaičių Kai kuriu konstruk­cijų akordeonuose, atlikėjo patogumui, yra po keletą vienodų registru (dažniausiai po tris). Tokiais atvejais penkių registrų akordeonas turi septynis registrų jungiklius, septynių re­gistrų— devynis, o vienuolikos registrų — try­lika.

Prie bailiosios klaviatūros (mygtukų) taip pat būna dažnai sukonstruota bent po keletą registrų jungikliu (11), prikiausomai nuo to, kiek yra balsų eilių Didžiausiuose akordeo­nuose dažniausiai būna penkios kairiosios kla­viatūros balsu eiles (2 eiles bosinių balsu ir 3 eilės chordinių baisu); jos visos skamba skirtingose oktavoje. It kuo daugiau registrų, tuo daugiau galima panaudoti įvairių balsų derinių.

Laikysena grojant

Akordeonu grojama sėdint arba stovint. Grodamas iš natų arba akompanuodamas (pri­tardamas kitam atlikėjui), akordeonistas daž­niausiai sėdi. Grodamas atmintinai – stovi.

Sėdėti reikia tiesiai, neatsilošus, arčiau prie krašto kėdės. Jeigu mokinys yra mažas, jam reikia po kojomis padėti suolelį arba pasodinti jį ant žemesnės kėdės. Kojos turi laisvai remtis į žemę.

Stovėti reikia lygiai ant abiejų kojų, laisvai, natūraliai, vieną koją galima pakreipti kiek į šalį. Nereikia stovėti atsilošus, per daug pasitempus, reikia stengtis savo figūrą „suapvalinti“. Grojent sunkesnes vietas, nereikia savo veido išraiška to parodyti, reikia vengti bet kokių negražių veido grimasų. Veide ir visoje atlikėjo laikysenoje turi atspindėti grojamo kūrinėlio nuotaika. Reikia visuomet ramiai ir lygiai kvėpuoti.

Akordeono garsai yra išgaunami dumplių pagalba, todėl reikia įprasti teisingai valdyti dumples.

Dumplės valdomos kairiąja ranka kuri užkišama už jai skirto diržo. Diržas netuv būti per daug priveržtas, kad ranka galėtų laisvai judėti vertikaline kryptimi. Dumplės pradedamos traukti prieš pat klavišo paspau­dimą, staigiai trukteliant. Dumplių kryptį pa­keisti reikia taip pat staigiai ir tiksliai, išgau­nant naują garsą arba pradedant naują frazę. Negalima keisti dumplių krypties tebetęsiant kurį nors garsą. Dumples tiaukti arba stumti reikia ramiai ir lygiai, pasinaudojant pičių dumplių svoriu, t. y. traukiant dumplių viršui reikia leisti laisvai kristi žemyn, o stumiant jį kiek pakelti, kad dumplių apačia vėl galėtų glaustis savo pačios svoriu. Dumplių krypties kaitaliojimui žymėti yra vartojami šie ženklai: v (=traukti) ir ʌ ( — stumti).

Labai svarbu taisyklingai laikyti dešinę ran­ką. Grojant viršutinėje klaviatūros dalyje, ranka nuo alkūnės iki pirštų kartu su riešu turi būti vienoje horizontalinėje linijoje, nu­kreipta tiesiai prieš klaviatūrą.

Grojant ties klaviatūros viduriu ir žemiau, ranka būna Įžambioje padėtyje.

Alkūnės niekuomet negalima spausti prie kūno, ji kartu su visa ranka turi būti laikoma virš klaviatūros.

Ilguosius instrumento diržus reikia taip nureguliuoti, kad klaviatūra būtų kiek galint daugiau pasidavusi į kairę: kairysis diržas neturi būti perdaug laisvas, o dešinysis — per daug priveržtas.

Dešinioji klaviatūra

Akordeono dešinioji klaviatūra susideda iš baltų ir juodų klavišų. Juodieji klavišai yra išdėstyti grupelėmis: po du ir po tris. Šios grupeles vis paeiliui kartojasi: du klavišai, trys klavišai, vėl du ir t.t.

1 užduotis. Paspauskite pirmąjį iš dviejų juodų klavišų vienoje, paskui kitoje grupelėje. Įsiklausykite, kaip jie skamba. Paspauskite juos abu kartu. Tą patį pratimą atlikite su kitais juodais klavišais, užimančiais vienodą padėtj grupelėse.užduotis. Paspauskite vieną baltą klavišą, esantį tarp dvieju juodųjų, o paskui kitą, esantį tarp kitų dviejų juodųjų. Paspauskite juos abu kartu. Įsiklausykite, kaip jie skamba. Tą patį pratimą atlikite su kitais baltais kla­višais, užimančiais vienodą padėtį grupelėse.

2 užduotis. Paspauskite vieną baltą klavišą, esantį tarp dvieju juodųjų, o paskui kitą, esantį tarp kitų dviejų juodųjų. Paspauskite juos abu kartu. Įsiklausykite, kaip jie skamba. Tą patį pratimą atlikite su kitais baltais kla­višais, užimančiais vienodą padėtį juodų kla­višų atžvilgiu.

Pastaba: klavišai skaičiuojami nuo sa­vęs (žemyn), t. y. į aukštesnių (plonesnių) gar­sų pusę.

3 užduotis. Paspauskite iš karto po du kla­višus: a) gretimus, b) po vieną, du, tris ir 1.1, praleidžiant. Įsiklausykite į gaunamus sąskam­bius.

Kokią išvadą- galite padaryti iš šių bandy­mų?— Pirma: tiek juodų, tiek ir baltų klavišų, užimančių vienodą padėtį grupelėse, garsai skamba panašiai, o spaudžiant abu klavišus iš karto — susilieja (kas šeštas juodas klavišas ir kas aštuntas baltas klavišas). Antra: kito­kiais atstumais vienas nuo kito nutolę garsai skamba skirtingai.

Skirtingai skambantieji garsai turi skirtin­gus ir pavadinimus. Pagrindiniai garsų pava­dinimai atitinka baltuosius klavišus. Kiekvie­noje grupėje tokių skirtingą padėtį užimančių baltų klavišų rasime po septynis. Vadinasi, ir pagrindiniai garsų pavadinimai yra septyni’ do, re, mi, fa, sol, la (,,1″ tarkite minkštai), si.

4 užduotis. Išmokite pagrindinius garsų pa­vadinimus ir jų vietą klaviatūroje.

5 užduotis. Pasakykite pavadinimą balto

  • klavišo, esančio prieš du juodus. Suraskite to­kius klavišus visose likusiose grupėse (prieš du juodus). Pasakykite, kaip vadinasi baltas klavišas, esantis tarp dviejų juodų? Prieš tris juodus? Už dviejų juodų? Už trijų juodų? Tarp trijų juodų pirmasis ir antrasis?

Kaip matome, garso ,,do“ pavadinimą tu­rime tik vieną, o klavišų ,,do“ — net tris. Kad būtų galima atskirti tų pačių pavadinimų gar­sus (klavišus) įvairiose grupėse, šios yra va­dinamos dar oktavomis (oktava lot. ,,aštunta“, t. y. kas aštuntas baltas klavišas ,,do“ prasi­deda nauja grupė — oktava). Akordeono kla­viatūrą sudaro šios oktavos (nenaudojant re­gistrų): nepilna mažoji oktava, pirmoji oktava, antroji oktava ir nepilna trečioji oktava. Re­gistrų pagalba instrumento diapazonas (apim­tis) gali būti praplėstas, pridedant dar po vieną oktavą į abi puses (nepilna didžioji oktava ir nepilna ketvirtoji oktava). Įvairių oktavų garsai žymimi taip:

didžioji oktava — Do, Re, Mi ir t.t
mažoji f t — do, re ir t.t.
pirmoji 11 — do’, re1 ir t.t
antroji 11 — do2, re2 ir t.t
trečioji 11 — do3, re3 ir t.t
ketvirtoji — do4, re4 ir t.t

 

 

VISĄ KNYGĄ ( AKORDEONO PRADŽIAMOKSLIS- V.Burinskas.) PARSISIŪSTI ČIA:

 

 

 

 

NUORODOS:

V.Burinskas.  Akordeonas –dešinioji klaviatūra. Akordeonas- muzikinis raštas. Akordeonas  natos, pilnoji, pusinė, ketvirtinė. Kairioji (bosų) klaviatūra. Bosų klaviatūra. Akomponavimas mažore. Pagalbiniai bosai. Pagrindiniai bosai. Mažoriniai bosai.  Kvintų ratas. Kaip išmokti groti akordeonu? Groti akordeonu savarankiškai.Tonas ir pustonis. Chromatiniai ženklai.Gama C- dur. Gama G- dur. Gama D dur.Tercijos. Frazuotė. Taktai.

Ko liūdi berželi- Lietuvių liaudies daina. Natos akordeonui.

Suliko- Sarkatvelų liaudies daina. . Natos akordeonui

Po aukštus kalnus vaiksčiojau- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Šėriau žirgelį- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Blezdingėlės- Lietuvių liaudies šokis. . Natos akordeonui

Praded aušrelė aušt- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Stepė- Rusų liaudies daina. . Natos akordeonui

Polka . Natos akordeonui

Žilvitis­- Lietuvių liaudies žaidimas. . Natos akordeonui

Ar sodelį, ar darželį – Rusų liaudies daina. . Natos akordeonui

Vidutės dainelė- D.Andriulis. . Natos akordeonui

Kas bus, močiute? Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Nudavė dukrelę- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Sėdžiu po langeliu- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Mielajam Bukarešte- M.VESKANAS. Natos akordeonui

Kas subatos vakarėlį- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

K/F „ištikimi draugai“. T.Chrenikovas. Natos akordeonui

Suk suk ratelį- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Iš rytų šalelės- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Atskrend sakalėlis- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Jojau dieną- Lietuvių liaudies daina . Natos akordeonui

Studentas elgeta. -K.Miliokeris. Natos akordeonui

Gegutė- Lenkų liaudies daina. . Natos akordeonui

Šermukšnėlė- Rusų liaudies daina. . Natos akordeonui

Pamaskvio vakarai- . Natos akordeonui

Virš volgos plačiosios-  . Natos akordeonui

Tyluma. E. Kolmonovskis. Natos akordeonui

Du balandžiai klane gėrė.- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Kryžačiokas- Baltarusių liaudies šokis. . Natos akordeonui

Drąsiai, draugai, koja kojon. Revoliucinė daina. . Natos akordeonui

Varšuvietė. Revoliucinė daina. Natos akordeonui

Traviata. Dž. Verdis. Natos akordeonui

Per girią girelę- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Užburtoji fleita- V.Mocertas . Natos akordeonui

Aš atsikėliau- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Jurgeli meistreli. Lietuvių liaudies žaidimas. . Natos akordeonui

Ant kalno karklai siųbavo. Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Vaikų valsas. A.Berniškis. Natos akordeonui

Plaukė žąselė – Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Mano tėvelis buvo kalvelis – Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Putpelės- Lenkų liaudies daina. . Natos akordeonui

Ganiau, ganiau aveles – Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Mes ėjom-  Lietuvių liaudies žaidimas. . Natos akordeonui

Nueisiu. – Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Įkalnelį aš ėjau. – Rusų liaudies daina. . Natos akordeonui

Tekėjo saulelė- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Juročka- Baltarusių liaudies daina. . Natos akordeonui

Nuo kalnelio- rusų liaudies daina. Natos akordeonui

Šokinėjo trepinėjo- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Tas žvirblelis nabagėlis- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Šarkelė varnelė- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Aš pasėjiau linelius- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Motuš motušėle- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Mažasis hansas- Vokiečių  liaudies daina. . Natos akordeonui

Piemenėlis- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Močiute motinėle- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Tupi žvirblis- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Šoka kiškis, šoka lapė – Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Žemė kėlė žolę- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Siaudelė – Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Polianka- Rusų liaudies šokis. . Natos akordeonui

Dobilas. Lietuvių liaudies šokis. . Natos akordeonui

Krakoviakas- Lenkų liaudies šokis. . Natos akordeonui

Mirandolina. S. Vasilenko. Natos akordeonui

Latvių polka. Natos akordeonui

Žydroji jūra- Dalmatų liaudies daina. . Natos akordeonui

Oi mergyte šilas ošia – Ukrainiečių liaudies daina. . Natos akordeonui

Maskvos student daina- A. Novikas. Natos akordeonui

Subatėlė – Lietuvių liaudies šokis. . Natos akordeonui

Vasas- V.Mocertas. Natos akordeonui

Lendleris- Vokiečių liaudies šokis. . Natos akordeonui

Gaidys – Lietuvių liaudies šokis. Natos akordeonui

Vilkas grikius sėjo. Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Gieda gaideliai. Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Aguonėlė. Lietuvių liaudies žaidimas. . Natos akordeonui

Bitutė. Lietuvių liaudies žaidimas. . Natos akordeonui

Ar aš tau , sese, nesakiau? Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Kubilas. Lietuvių liaudies šokis. . Natos akordeonui

Brolužėlis. J.Drechsleris . Natos akordeonui

Ėjo mergelė. Lenkų liaudies daina. . Natos akordeonui

Mažoji Mary. Prancuzų daina. . Natos akordeonui

Bernužėli neviliok. Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Oi tai dyvai. Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Kur ten šiaurės jūros bangos. S.Kranigas. Natos akordeonui

Linksmas vežėjas. Vokiečių liaudies daina.

 Uodas- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

Aukštuos kalnuos bejodamas- Lietuvių liaudies daina. . Natos akordeonui

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/popilt/domains/veiveriai.lt/public_html/wp-content/themes/great/single.php on line 43
Comments
  1. Laisvunas | Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *